dictionary delete
ورود | ثبت نام | جستجو

آموزش انگلیسی سطح متوسط

آموزش مکالمه بر اساس موضوع (متوسط)

تقویت شنیدن و خواندن با داستان (متوسط)

مشاهده همه

تمرین مکالمه با شنیدن و گفتن (متوسط)

مشاهده همه

آموزش لغت (متوسط)
آموزش گرامر (متوسط)

مرور و تمرین با دیدن فیلم آموزشی (مرحله 1)

مشاهده همه

مرور و تمرین با دیدن فیلم آموزشی (مرحله 2)

مشاهده همه

مرور و تمرین با دیدن فیلم آموزشی (مرحله 3)

مشاهده همه

download from manamo download from google play download from bazar download from myket download from iran apps
telegram icon aparat icon instagram icon

© Copyright 2016-2022 hamrahsamaneh.com. All Rights Reserved.